Cập nhật ngày 14/05/2022

CSS

@-webkit-keyframes hue {
  100% {
    -webkit-filter: hue-rotate(360deg);
  }
}

.nhay {
  -webkit-animation: hue 1s linear infinite;
  color: #f00;
  text-shadow: 0 0 1px #FFFF00 !important
}

Thay #F00 trong code để đổi “chùm” màu mới.

Cách dùng

<span class="nhay">Text</span>

Vài mẫu lấp lánh khác

@-webkit-keyframes hue {
100% {
-webkit-filter: hue-rotate(360deg);
}
}

.fmod {
-webkit-animation: hue 1s linear infinite;
color: orange;
text-shadow: 0 0 1px #00FFFF !important;
}

.mod {
-webkit-animation: hue 1s linear infinite;
color: #0052FF;
text-shadow: 0 0 1px #00FFFF !important;
}

.smod {
-webkit-animation: hue 1s linear infinite;
color: #025A0A;
text-shadow: 0 0 1px #00FFFF;
}

.admin {
-webkit-animation: hue 1s linear infinite;
color: red;
text-shadow: 0 0 1px #FFFF00 !important;
}