Cập nhật ngày 13/05/2022

Hàm này có tác dụng chuyển đổi kích cỡ file (dạng byte) thành các dạng kích cỡ file thường dùng Code và cách dùng:

function formatsize($size) {
  $size = intval($size);
  $s = 0;

  if ($size < 1024) {
    $s = $size . ' B';
  } elseif ($size < 1048576) {
    $s = round($size / 1024, 2) . ' KB';
  } elseif ($size < 1073741824) {
    $s = round($size / 1048576, 2) . ' MB';
  } elseif ($size < 1099511627776) {
    $s = round($size / 1073741824, 2) . ' GB';
   } elseif ($size < 1125899906842624) {
    $s = round($size / 1099511627776, 2) . ' TB';
  } elseif ($size < 1152921504606846976) {
    $s = round($size / 1125899906842624, 2) . ' PB';
  } elseif ($size < 1180591620717411303424) {
    $s = round($size / 1152921504606846976, 2) . ' EB';
  } elseif ($size < 1208925819614629174706176) {
    $s = round($size / 1180591620717411303424, 2) . ' ZB';
  } else {
    $s = round($size / 1208925819614629174706176, 2) . ' YB';
  }

  return $s;
}

// Cách dùng
echo formatsize(1024);