Cập nhật ngày 19/03/2023

Hàm này sẽ cắt ra số từ theo số lượng cho trước

<?php

function word_cut(string $string, int $word = 35): string
{
	$split = explode(' ', $string);
	$word_count = count($split);

	// Neu so tu cho phep nho hon thuc te
	if ($word < $word_count) {
		$output = array_slice($split, 0, $word);
		$output = implode(' ', $output);
		$output .= '...';
	} else {
		$output = implode(' ', $split);
	}

	return $output;
}

Cách dùng

$str = 'a b c d e f g h';

echo word_cut($str, 3);