Cập nhật ngày 13/05/2022

Hàm này sẽ cắt ra số từ theo số lượng cho trước

<?php

function word_cut(string $string, int $word = 35): string
{
$split = explode(' ', $string);
$word_count = count($split);

// Neu so tu cho phep nho hon thuc te
if ($word < $word_count) {
$output = array_slice($split, 0, $word);
$output = implode(' ', $output);
$output .= '...';
} else {
$output = implode(' ', $split);
}

return $output;
}

Cách dùng:

$str = 'a b c d e f g h';

echo word_cut($str, 3);