Cập nhật ngày 10/11/2021

Việc chỉnh sửa file grub trên Ubuntu có thể giúp ta tùy chỉnh 1 số việc như chỉnh thời gian để chọn vào hệ điều hành nào (nếu máy có cài nhiều hệ điều hành song song), chọn hệ điều hành mặc định sẽ khởi động vào sau khoảng thời gian nhất định…

Đường dẫn file cần chỉnh sửa: /etc/default/grub

Đây là ví dụ khi mình dùng nano:

 sudo nano /etc/default/grub

Sau khi mở file grub các bạn chú ý các dòng sau

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

Trong đó

  • GRUB_DEFAULT: chọn phần khởi động mặc định sau khoảng thời gian. Muốn nó mặc định sẽ vào phần nào thì có thể sửa thành số đó (bắt đầu từ 0)
  • GRUB_TIMEOUT: thời gian hiện menu boot cho ta chọn, mặc định nó sẽ để là 10 giây.

Sau khi sửa xong ta lưu file lại.

Mở Terminal lên và chạy lệnh sau để cập nhật

sudo update-grub