Cập nhật ngày 12/06/2022

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn chuyển đổi php giữa 5.6 và 7.0 trên Ubuntu 16.

PHP 5.6 đã tử rồi, mong anh em đừng dùng nữa vì sắp tới PHP 8 cải tiến rất dữ dội!

Bước 1. PHP 5.6 tử rồi, nên phải cài qua PPA

Đầu tiên ta cần cập nhật apt

sudo apt update && sudo apt-get upgrade

Bước 2. Sau đó là cài PHP 5.6

sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install -y php5.6

Bước 3. Đối với Apache 

Chuyển đổi php 7 thành 5.6

sudo a2dismod php7.0
sudo a2enmod php5.6 
sudo service apache2 restart

Nếu muốn chuyển ngược lại thì

sudo a2dismod php5.6
sudo a2enmod php7.0
sudo service apache2 restart

Bước 4 : Đối với Ubuntu 

Cấu hình phiên bản php tại /etc/alternatives hoặc dùng lệnh update-alternatives.

sudo update-alternatives --config php

Output:

There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php).
Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/bin/php7.0 70 auto mode
1 /usr/bin/php5.6 56 manual mode
2 /usr/bin/php7.0 70 manual mode
Press to keep the current choice[*], or type selection number:

Kiểm tra php bằng lệnh sau

php -v