Cập nhật ngày 14/05/2022

Bấm Windows + R gõ:

shell:startup

Một cửa sổ mới hiện ra

Auto start service (Script, App,...) trên Windows

Trong thư mục này nếu thêm file .bat thì file sẽ tự thực thi khi máy mở, thêm file .exe vào thì nó tự chạy file khi mở máy….