Cập nhật ngày 14/05/2022

Code tăng giảm cỡ chữ cho wap/web Code sử dụng JavaScript khá nhẹ không gây lag site của bạn.

Ưu điểm

phóng to thu nhỏ không cần load lại trang.

Nhược điểm

Tăng giảm toàn bộ trong trang (Trừ thuộc tính đã gán cỡ chữ trong CSS)

Dán code sau vào nơi bạn muốn

<script type="text/javascript" src="http://upanhnhanh.xtgem.com/uploads/phong-to-thu-nho-chu.js"></script>

<a href="javascript:ts('body',+1)" title="Tăng cỡ chữ">
<img src="http://upanhnhanh.xtgem.com/uploads/add.png" alt=" A" /> Tăng cỡ chữ</a>

<a href="#" onclick="location.reload(true);" title="Cỡ chữ mặc định">
<img src="http://upanhnhanh.xtgem.com/uploads/addt.png" alt="=A" /> Mặc định</a>

<a href="javascript:ts('body',-1)" title="Giảm cỡ chữ">
<img src="http://upanhnhanh.xtgem.com/uploads/add-.png" alt="-A" />Giảm cỡ chữ</a>

Tải xuống phong-to-thu-nho-chu.zip (3.01 KB)