Cập nhật ngày 13/05/2022
{{ post.published_at|date("D")|replace({'Mon':'Thứ Hai','Tue':'Thứ Ba','Wed':'Thứ Tư','Thu':'Thứ Năm','Fri':'Thứ Sáu','Sat':'Thứ bảy','Sun':'Chủ nhật'})|raw}}, {{ post.published_at|date_modify ("+0 day")|date("d")}}/{{ post.published_at|date("m")}}/{{ post.published_at|date ("Y")}}