Cập nhật ngày 11/11/2021

Khi bạn cần tìm kiếm không dấu hoặc tạo các URL thân thiện cho website thì việc loại bỏ dấu cho Tiếng Việt khá quan trọng.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ dấu Tiếng Việt với ngôn ngữ PHP.

Ta tạo hàm như sau:

function _vn2en($str)
{
  $unicode = array(
    'a' => 'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
    'd' => 'đ',
    'e' => 'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
    'i' => 'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
    'o' => 'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
    'u' => 'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
    'y' => 'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
    'A' => 'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ằ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
    'D' => 'Đ',
    'E' => 'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
    'I' => 'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
    'O' => 'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
    'U' => 'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
    'Y' => 'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
  );
  foreach ($unicode as $nonUnicode => $uni) {
    $str = preg_replace("/($uni)/", $nonUnicode, $str);
  }

  return $str;
}

Cách sử dụng:

echo _vn2en('Xin chào!');