Cập nhật ngày 13/05/2022

Bạn nên để file này ở thư mục gốc của dự án như: htdocs, public_html,…

Tạo một file tên scan_error.php với nội dung như sau rồi lưu lại.

<?php

$dir  = '.';
$file = new RecursiveDirectoryIterator($dir);

foreach (new RecursiveIteratorIterator($file) as $name) {
    if (preg_match('/error_log/i', $name)) {
        echo $name . '<br />';
    }
}
  • $dir là đường dẫn thư mục cần tìm kiếm, nó sẽ tự tìm trong các thư mục con
Share Code PHP tìm file error_log

Giờ bạn truy cập vào file này là sẽ thấy danh sách file error_log ở trên web của bạn

Chúc các bạn thành công!