Cập nhật ngày 19/08/2022

Thêm các cấu hình sau vào wp-config.php , dưới <?php

// ----------------


// Gỡ lỗi
// const WP_DEBUG       = true;


// Chặn tự động cập nhật
const AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED = true;
const WP_AUTO_UPDATE_CORE        = 'minor';


// Giới hạn bộ nhớ PHP được sử dụng
const WP_MEMORY_LIMIT = '256M';
const WP_MAX_MEMORY_LIMIT = '256M';


// Tắt tự động lưu
const WP_POST_REVISIONS = false;
const AUTOSAVE_INTERVAL = 3600;


// Tắt sửa file giao diện / plugin
const DISALLOW_FILE_EDIT = true;


// Tắt Cron
const DISABLE_WP_CRON = true;


// ----------------