Cập nhật ngày 10/11/2021

Để khắc phục lỗi trên ta làm như sau

  • Backup /etc/webmin/miniserv.conf
  • Sửa /etc/webmin/miniserv.conf
  • Thay ssl=1 thành ssl=0
This web server is running in SSL mode in Virtualmin

Khởi động lại Virtualmin

/etc/init.d/webmin stop
/etc/init.d/webmin start