Cập nhật ngày 14/05/2022

Demo: http://jsbin.com/icicas/1/

Share CSS chèn Background Image phủ Scale Full màn hình

Code

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8 />
<title>CSS scale background full màn hình</title>

<!-- CSS -->
<style>
* {
  margin:0;
  padding:0
}
#bg{
  position:fixed;
  top:0;
  left:0;
  width:100%;
  height:100%;
  z-index:-1;
}
</style>
</head>
<body>
<center>
<a href="http://svphuyen.com" target="_blank">Tìm hiểu một số thủ thuật CSS khác</a><br /><br />
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN PHÚ YÊN - HTTP://SVPHUYEN.COM
</center>

<!-- Nơi đây chứa đường dẫn ảnh nền -->
<div id="bg">
<img width="100%" height="100%" src="https://lh3.googleusercontent.com/-YmwoLZ2DKUY/UNZ-y0R9bnI/AAAAAAAAAZw/JSc8GMdiWHE/s800/SVPhuYen.Com-bg4.jpg" />
</div>
</body>
</html>