Cập nhật ngày 13/05/2022

Bạn muốn tùy chỉnh style trang Admin WordPress theo ý mình, sau đây là các giải pháp

Cách 1. Tùy chỉnh trực tiếp bằng Code

add_action('admin_head', 'my_custom_fonts');
function my_custom_fonts() {
    echo '<style>body {color:#000}</style>';
}

Cách 2. Như cách 1

Nhưng lần này ta sẽ dùng thêm file css

style_admin.css

.wp-admin .block-editor pre {
    background: #f2f2f2;
    padding: 4px;
}

functions.php (chèn vào theme hay plugin đều được)

// admin css
add_action('admin_enqueue_scripts', '_admin_style');
function _admin_style()
{
    wp_enqueue_style('admin-style', get_template_directory_uri() . '/style_admin.css');
}

Chúc các bạn may mắn