Cập nhật ngày 07/04/2023

Cách dùng

Dán vào thanh địa chỉ trình duyệt

javascript:(function () { var script = document.createElement('script'); script.src="//cdn.jsdelivr.net/npm/eruda"; document.body.appendChild(script); script.onload = function () { eruda.init() } })();

Githubhttps://github.com/liriliri/eruda