Cập nhật ngày 13/05/2022
Console cho trình duyệt di động

Cách dùng

Dán vào thanh địa chỉ trình duyệt

javascript:(function () { var script = document.createElement('script'); script.src="//cdn.jsdelivr.net/npm/eruda"; document.body.appendChild(script); script.onload = function () { eruda.init() } })();

Github: https://github.com/liriliri/eruda