Cập nhật ngày 13/05/2022

Trả về timestamp  + nano giây hiện tại

date +%s%N

Làm vài ví dụ nào

echo $(date +%s%N)
echo $(($(date +%s%N)/1000000))
# 1535546718115