Cập nhật ngày 13/05/2022

Chỉ cần thêm thuộc tính sau vào thẻ input, form là đủ:

autocomplete="off"

Ví dụ

<input type="text" autocomplete="off" />

<form autocomplete="off">