Cập nhật ngày 13/05/2022

Giới thiệu

Vào việc luôn nhé, đã chả xa lạ gì khi ta thao tác bằng chuột và bàn phím với mấy việc này rồi nhỉ, nay thử cảm giác bằng command là thế nào nhé!

Lệnh

Để làm việc này ta dùng lệnh mv và cp gõ lệnh sau để biết thêm chi tiết. Trong đó mv dùng để di chuyển, đổi tên còn cp dùng để sao chép. Cả hai lệnh dùng gần như tương tự nhau.

man mv

man cp

Ví dụ

Khuyến khích sử dụng đường dẫn đầy đủ.

# đổi tên foo thành bar
mv foo/ bar/
mv /home/foo /home/bar

# di chuyển vào thư mục khác
mv foo/ /home/pmtpro/

# di chuyển hết mấy thứ có trong thư mục hiện hành
mv * /home/data/

# sao chép
cp foo/ bar/

Kết luận

Làm gì cũng được, nhớ backup trước khi thực hiện! Chúc may mắn!