Cập nhật ngày 11/11/2021

Khi mới cài đặt XAMPP trên Linux khi chạy Xampp sẽ xuất hiện lỗi này

sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 5.6.30-0...
XAMPP: Starting Apache.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
/opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
wok.
XAMPP: Starting MySQL.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
ok.
XAMPP: Starting ProFTPD.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
ok.

Cách khắc phục

Nguyên nhân chính là do thiếu package net-tools, chỉ cần cài đặt nó là xong!

sudo apt install net-tools

Giờ khởi động lại Xampp và hưởng thành quả!