Cập nhật ngày 14/05/2022

Khi làm việc với WordPress, sẽ có lúc bạn cần đến những ID này để thực hiện một số mong muốn cá nhân như… mình không tiện nói đâu ^^! ID là một số cố định dùng để định danh một đối tượng trong cơ sở dữ liệu WordPress như Post, Page, Tag,…

Trước tiên hãy bắt đầu với việc tìm ID của Post và Page

Từ trang quản trị WordPress, click vào Posts » All Posts. Trong này sẽ hiển thị tất cả các Post mà bạn cần để tìm ID. Tiếp theo, Vào chỉnh sửa post, số nằm sau post= chính là ID của Post cần tìm (số 5).

Hướng dẫn tìm ID của Post, Category, Tag, Comments, và User trong WordPress

Dùng cách tương tự để tìm ra ID của Page.

Cách tìm ID của Category và Tag

Đi đến mục Posts » Categories. Mở một Category bất kì.

Số nằm sau dòng tag_ID= chính là ID của Category cần tìm (số 2)

Hướng dẫn tìm ID của Post, Category, Tag, Comments, và User trong WordPress

Thực chất Category Tags đều được xem như là một dạng của WordPress taxonomy, vì vậy cách xử lý cũng tương tự nhau.

Cách tìm ID của Comment trong WordPress nhé

Trước tiên trên trang quản trị WordPress click vào mục Comments, tại đây bạn sẽ thấy danh sách tất cả các comment trên website của mình.

ID của comment sẽ nằm ở cuối URL , sau dòng “editcomment&c=” . Ở trên, ID cần tìm là số 4

Hướng dẫn tìm ID của Post, Category, Tag, Comments, và User trong WordPress

Cách tìm ID User trên WordPress.

Đến mục Users » All users, di chuột vào tên User mà bạn quan tâm, WordPress sẽ hiển thị một URL phía dưới bên trái của màn hình.

Hướng dẫn tìm ID của Post, Category, Tag, Comments, và User trong WordPress

Số nằm sau “user_id=” chính là ID mà bạn cần tìm. Trong hình minh họa trên ID là số 3.

Lưu ý: Khi di chuột vào số post , bạn sẽ thấy URL edit phía bên dưới góc trái của màn hình, URL này sẽ hiển thị ID của Author.

Hướng dẫn tìm ID của Post, Category, Tag, Comments, và User trong WordPress

Ngoài ra, bạn có thể click vào số lượng post của author, sau đó WordPress sẽ chuyển hướng bạn đến một trang liệt kê cụ thể tất cả các post của Author đó. Tại đây, bạn có thể lấy ID của Author như hình minh họa bên dưới :

Hướng dẫn tìm ID của Post, Category, Tag, Comments, và User trong WordPress

Như hình minh họa trên, ID của Author cần tìm là 1