Cập nhật ngày 10/11/2021

Đi vào đề, không nôm na!

Bước 1

sudo nano /etc/mkinitcpio.conf

Bước 2

Sửa dòng MODULES thành như sau

MODULES=(amdgpu radeon)

Bước 3 – Cập nhật cấu hình

sudo mkinitcpio -P

Bước 4

REBOOT