Cập nhật ngày 12/05/2022

Tuy Windows đã nói là sẽ ngừng hỗ trợ PHP 8, nhưng không có nghĩa là sẽ "không ai làm nó".

Bước 1: Tải PHP 8 cho Windows

https://windows.php.net/download/

Khi tải các bạn nên chọn phiên bản x64 và Thread Safe, các phiên bản khác dùng nếu có lỗi mình không biết đâu :D

Sau khi tải xong các bạn giải nén PHP theo đường dẫn sau (xem kĩ hình)

[Laragon]/bin/php

Bước 2: Kích hoạt PHP 8

Mở Laragon lên nào

Sau khi đổi phiên bản PHP xong, hãy ấn Start All

Nếu gặp lỗi trên thì đừng vội, chúng ta sẽ tiến hành fix

Bước 4: Sửa lỗi PHP 8 (quan trọng)

Trước khi bắt đầu hãy tắt Laragon đi.

Sau đó mở tệp sau lên

[Laragon]/etc/apache2/mod_php.conf

Các bạn sẽ thấy mã ban đầu của nó sẽ như thế này

# This file is auto-generated, so please keep it intact.
LoadModule php8_module "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64/php8apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64"
<IfModule mime_module>
    AddType application/x-httpd-php .php
</IfModule>

Các bạn sửa lại như sau

# This file is auto-generated, so please keep it intact.
LoadModule php_module "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64/php8apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:/ProgramFiles/laragon/bin/php/php-8.0.9-Win32-vs16-x64"
<IfModule mime_module>
    AddType application/x-httpd-php .php
</IfModule>

Tiếp theo, hãy chép các file php.ini của bản PHP 7 ghi đè lên các file của PHP 8, để khắc phục lỗi không Bật/Tắt được Extension