Cập nhật ngày 14/05/2022

Như các bạn thấy dùng input và textarea, khi enter xuống dòng rất bất tiện. Ở code này khi enter xuống dòng, chiều cao ô textbox sẽ tăng theo và khi xoá dòng thì nó chiều cao nó sẽ giảm lại. Rất tiện lợi phải không nào :ngon:

<script>
function textboxdep(){
document.getElementById('textbox2').value = document.getElementById('textbox1').innerHTML;
}
</script>
<form action="" method="post">
<div id="textbox1" contenteditable onkeyup="textboxdep()" style="border: 1px solid #696969;padding: 7px;font-size: 15px;"></div>
<input type="hidden" name="info" id="textbox2">
<input type="submit" name="submit">
</form>