Cập nhật ngày 11/11/2021

Nhân Linux cung cấp một cài đặt có thể điều chỉnh để kiểm soát tần suất sử dụng tệp swap, được gọi là swappiness. Cài đặt swappiness bằng 0 có nghĩa là tránh sử dụng trừ khi thực sự cần thiết (bạn hết RAM), trong khi cài đặt swappiness 100 có nghĩa là các chương trình sẽ dùng Swap gần như ngay lập tức. Hệ thống Ubuntu có Swap mặc định là 60, có nghĩa là tệp swap sẽ được sử dụng khá thường xuyên nếu mức sử dụng bộ nhớ khoảng một nửa RAM.

Bạn có thể kiểm tra giá trị swappiness của hệ thống của mình bằng cách chạy:

cat /proc/sys/vm/swappiness

Cách 1

Sửa file /etc/sysctl.conf Thay đổi giá trị dòng này tùy ý bạn, sau đó lưu lại

vm.swappiness = 10

Cập nhật cấu hình

sudo sysctl -p

Cách 2

Chỉnh số 10 thành số bạn muốn

sysctl vm.swappiness=10

Ngoài ra đặt giá trị thành 0 cũng có thể tắt Swap (RAM mình nhiều nên tắt nó rồi) Chúc các bạn may mắn!