Cập nhật ngày 13/05/2022

Chân dung nó đây!

SublimeText - Tắt "Insert mode"

Cách chữa

Vào cài đặt, chỗ ignored_packages thêm Vintage

"ignored_packages": ["Vintage"]

Khởi động lại Sublime Text và hưởng thành quả!