Cập nhật ngày 13/05/2022

Chạy lệnh sau là xong! Chúc may mắn!

sudo swapoff -a -v
sudo rm /swapfile

# back up /etc/fstab:
# sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
# sudo sed -i '/\/swapfile/d' /etc/fstab

2 dòng cuối là để xoá gắn kết SWAP khi khởi động, các bạn mở file /etc/fstab xoá những dòng có chứa đường dẫn file SWAP đi nhé! Nhớ backup file lại trước khi xoá!