Cập nhật ngày 10/11/2021

Còn nhiều lắm!!

https://dev.w3.org/html5/html-author/charref

Ảnh tham khảo

Danh sách các ký tự HTML đặc biệt