Cập nhật ngày 10/03/2023

Đôi khi các bạn upgrade kernel Ubuntu sẽ gặp tình trạng như sau nhất là đối với máy chạy chip và card của AMD.

Setting up linux-modules-extra-4.18.0-16-generic (4.18.0-16.17) ...
Setting up linux-image-generic (4.18.0.16.17) ...
Setting up linux-headers-generic (4.18.0.16.17) ...
Setting up linux-generic (4.18.0.16.17) ...
Processing triggers for linux-image-4.18.0-16-generic (4.18.0-16.17) ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.18.0-16-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_gpu_info.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_asd.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_sos.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_asd.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_sos.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_me.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_pfp.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_ce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_rlc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_mec2.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_mec.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_me.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_pfp.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_ce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_sdma1.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_sdma1.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_sdma.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_uvd.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_uvd.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_vce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_vce.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_smc.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega12_smc.bin for module amdgpu
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/dm-2
I: (/dev/mapper/ubuntu<em>--vg-swap_1)</em>
I: Set the RESUME variable to override this.
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub&#39;
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.18.0-16-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.18.0-16-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.18.0-15-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.18.0-15-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.18.0-10-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.18.0-10-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
done

Nguyên nhân là do thiếu các tệp firmware tương ứng, đừng lo Ubuntu có cả kho để sẵn rồi các bạn chỉ down về mà lắp vô thôi. Đầu tiên các bạn clone hết đống này về.

git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git

Sau đó copy các file còn thiếu trong thư mục amdgpu/ vào đường dẫn sau /lib/firmware/amdgpu/

sudo cp -r linux-firmware/amdgpu/ /lib/firmware/

Sau khi copy xong các bạn chạy lệnh sau để cập nhật lại, sau đó thì reboot

sudo update-initramfs -k all -u

Chúc các bạn may mắn!