Cập nhật ngày 10/11/2021

Mở PowerShell dưới quyền Admin rồi chạy lệnh sau

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted