Cập nhật ngày 13/05/2022

Chia phân vùng bằng lệnh Diskpart

Mở PowerShell với quyền Adminstrator

Chạy lệnh

diskpart

DISKPART> rescan
DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     476 GB 1024 KB    *

Chọn disk bạn muốn phân vùng

DISKPART> select disk 0
DISKPART> list volume

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Volume 0   C        NTFS  Partition  476 GB Healthy  Boot
 Volume 1           FAT32 Partition  100 MB Healthy  System
 Volume 2           NTFS  Partition  509 MB Healthy  Hidden

Chọn volume bạn muốn phân vùng

DISKPART> select volume 0

Shink

Tách 1024MB từ phân vùng đã chọn

DISKPART> shrink desired=1024

Thu nhỏ phân vùng đã chọn còn 10240MB

DISKPART> shrink minimum=10240

Đọc thêm: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/shrink-a-basic-volume

Extend

Gộp 1024MB vào phân vùng đã chọn

extend size=1024

Nếu không có tham số size nó sẽ gộp hết các dung lượng trống còn thừa

extend

Đọc thêm: https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/backup-and-storage/extend-data-volume