Cập nhật ngày 13/05/2022
(OS 10048)Onhy one usage of each socket adidress
(pretocol/nebwork address/por) is normally permitted.
AH00072: make sock: could not bind to address [::]443
(OS 10048)Onhy one usage of each socket adidress
(pretocol/nebwork address/por) i norrnally permitted.
AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:443
AH00451: no istening sockets availsble, shuHing down
AH00015: Unable to open logs

Lỗi này thường gặp khi có một ứng dụng khác đã sử dụng cổng mà ứng dụng bạn cần muốn dùng.

Cách khắc phục rất đơn giản, hãy đổi cổng của ứng dụng là được.