Cập nhật ngày 13/05/2022

Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Ta thường dùng nó để thêm host ảo, sub ảo để tiện làm việc

Bước 1

Mở file /opt/lampp/etc/httpd.conf và bỏ đoạn dấu # như sau:

# Virtual hosts
Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

Bước 2

Mở file /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhost.conf

Thêm cấu hình như sau

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "<đường dẫn thư mục>"
  ServerName <tên miền>
  <Directory "<đường dẫn thư mục">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Trong đó

 • DocumentRoot – Đây là từ khóa khai báo đường dẫn của thư mục sẽ được gọi khi người dùng truy cập vào domain được cấu hình.
 • ServerName – Chính là domain mà bạn muốn đặt.
 • Options FollowSymLinks – Option này cho phép bạn truy cập theo symbolic link (giống như shortcut trong windows).
 • AllowOverride – All cho phép bạn overwrite các config bằng file htaccess.
 • Require all granted – là cho phép tất cả các máy khác được truy cập vào thư mục đang được cấu hình. Chú ý: từ phiên bản 2.2 trở về trước thì Apache sử dụng Allow from all để thay thế cho Require all granted

Bước 3

Mở file /etc/hosts thêm dòng sau vào

127.0.0.1 <tên miền>

với <tên miền> là tên đã thêm ở bước 2

Khởi động lại XAMPP và hưởng thành quả thôi nào =))