Cập nhật ngày 14/05/2022

Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một hàm Javascript giúp ta copy nội dung ở một thẻ vào Clipboard. Vì chả biết nói gì nhiều mình xin để lại code ở dưới cho các bạn tham khảo.

HTML

<p id="p1">P1: I am paragraph 1</p>
<button onclick="copyToClipboard('p1')">Copy P1</button>

Javascript

function copyToClipboard(element) {
  var temp = document.createElement('input');
  document.body.appendChild(temp);

  temp.value = document.getElementById(element).innerHTML;
  temp.setSelectionRange(0, temp.value.length);

  document.execCommand("copy");
  temp.remove();
}