Cập nhật ngày 11/11/2021

Nếu bạn đang cấu hình Virtual Host ở một thư mục khác như /home chẳng hạn thì có thể gặp lỗi 403 dù chả hiểu tại sao. Để khắc phục ta dùng lệnh sau

chmod o+x $HOME