Cập nhật ngày 12/05/2022

Sau đây mình sẽ làm trên phần mềm Laragon

Các bạn có thể config thằng vào file config của MySQL

Bước 1: Mở my.ini (Menu > MySQL > my.ini)

Bước 2: Thêm 2 dòng này dưới [mysqld]

[mysqld]

collation_server=utf8_unicode_ci
character_set_server=utf8