Cập nhật ngày 14/05/2022

Hàm này có tác dụng tính thời gian theo dạng “2 ngày trước“, “2 giờ trước“, …

function timeAgo($time) {
  $m = time() - $time;
  if ($m < 0) {
    $m = 0;
  }
  if ($m < 5) {
    return 'Vừa xong';
  }
  $t = array(86400 => 'ngày', 3600 => 'giờ', 60 => 'phút', 1 => 'giây');
  foreach($t as $u => $s) {
    if ($u <= $m) {
      $v = floor($m / $u);
      return $v . ' ' . $s . ' trước';
    }
  }
}

Cách dùng:

echo timeAgo(time());

Nguồn: PhoNho