Cập nhật ngày 11/11/2021
<?php

$file = 'manager.zip'; 
$path = 'unzip';

$zip = new ZipArchive;
$zip->open($file);

// Giải nén
$zip->extractTo($path);
$zip->close();

Lưu ý

  • Biến $file là đường dẫn của file .zip
  • Một số hosting không có sẵn class ZipArchive vui lòng liên hệ Support Hosting

Trường hợp đã set lên php cao hơn mà không dùng được thì dùng lib bên ngoài =))

  • $path là đường dẫn thư mục giải nén. Tất cả file được giải nén sẽ nằm trong đó