Cập nhật ngày 13/05/2022

Giới thiệu

Khi tạo các trang web WordPress mới, thường thì ta sẽ dùng môi trường localhost để cài theme, plugin này nọ. Và lỗi hay cũng hay xuất hiện ở môi trường này khi ta xóa hay cập nhật theme, plugin.

Tắt yêu cầu kết nối FTP khi tao tác với Theme, Plugin Wordpress

Cách khắc phục

Thêm dòng này vào wp-config.php là xong!

define('FS_METHOD', 'direct');

Chúc các bạn thành công!