Cập nhật ngày 31/03/2023

Chức năng:

  • Upload ảnh hoặc Import ảnh
  • Lưu ảnh đã upload
  • Xoá ảnh

Demo:

Cấu hình

  • system/config.php

Tải xuống