Cập nhật ngày 10/11/2021

Chức năng:

  • Upload ảnh hoặc Import ảnh
  • Lưu ảnh đã upload
  • Xoá ảnh

Demo:

Share Code Wap upload ảnh cá nhân lên Imgur
Share Code Wap upload ảnh cá nhân lên Imgur

Config

system/config.php

Download

https://github.com/pmtpro/imgur-image-upload