Cập nhật ngày 13/05/2022

Theo mình biết thì từ Ubuntu 14.10 trở lên, sudo là bắt buộc.

Sự ra đời của Systemd trong 15.04 đã thay đổi cách Ubuntu xử lý shutdown và reboot:

  • Khi một người dùng đăng nhập, sudo không cần thiết. Khi có nhiều người dùng đăng nhập thì sudo bắt buộc phải có.
  • Các ứng dụng có thể ức chế shutdown và reboot. Bạn ghi đè những ức chế này với sudo.
  • Một người dùng đăng nhập qua ssh vẫn yêu cầu sudo.

Đấy là những gì mình biết =))