Cập nhật ngày 13/05/2022

Cấu trúc code đo thời gian như sau:

Local $time = TimerInit() ;  Lấy thời gian của hệ thống, tính bằng mili giây

; Các lệnh cần đo được chèn ở đây

Local $timedo = TimerDiff($time)
MsgBox(0, "Thời gian đo được", "Thời gian đo được là :" & @CRLF & $timedo)

Ví dụ: Đo thời gian của lệnh Sleep(5000)

Code :

Local $time = TimerInit()

Sleep(5000)

Local $timedo = TimerDiff($time)
MsgBox(0, "Thời gian đo được", "Thời gian đo được là :" & @CRLF & $timedo)

Lưu ý: Nếu muốn xuất ra kết quả sau khi tính, các bạn phải đặt Msgbox sau code khung mẫu đo thời gian, nếu đặt nằm trong khung mẫu thì nó sẽ đo luôn thời gian nhấn OK của bạn.