Cập nhật ngày 11/05/2022

Điều kiện

  • Máy đã root
  • Sử dụng trình duyệt Google Chrome
  • Máy đã cài Android Terminal Emulator Đầu tiên anh em tạo file chrome.sh với nội dung như sau:
#!/system/bin/sh
echo 'chrome --user-agent="Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25"' > /data/local/tmp/chrome-command-line
mv -f /data/local/tmp/chrome-command-line /data/local
chmod 644 /data/local/chrome-command-line
echo Done!

Sau đó vào Android Terminal Emulator nhập lệnh:

su
sh /sdcard/Download/chrome.sh

Khởi động lại Google Chrome và hưởng thành quả :sogood:

Trong đó

  • Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 là User-Agent bạn muốn chuyển đến
  • /sdcard/Download/chrome.sh là đường dẫn đến file chrome.sh kia (nếu lỗi bạn thử di chuyển file đến một nơi khác xem sao)