Cập nhật ngày 10/11/2021

Code này làm rung ảnh khi chạm hoặc rê chuột vào ảnh...

Chỉ cần thêm CSS này vào Web là có thể dùng

@-webkit-keyframes spaceboots {
0% {
-webkit-transform: translate(2px, 1px) rotate(0deg);
}
10% {
-webkit-transform: translate(-1px, -2px) rotate(-1deg);
}
20% {
-webkit-transform: translate(-3px, 0px) rotate(1deg);
}
30% {
-webkit-transform: translate(0px, 2px) rotate(0deg);
}
40% {
-webkit-transform: translate(1px, -1px) rotate(1deg);
}
50% {
-webkit-transform: translate(-1px, 2px) rotate(-1deg);
}
60% {
-webkit-transform: translate(-3px, 1px) rotate(0deg);
}
70% {
-webkit-transform: translate(2px, 1px) rotate(-1deg);
}
80% {
-webkit-transform: translate(-1px, -1px) rotate(1deg);
}
90% {
-webkit-transform: translate(2px, 2px) rotate(0deg);
}
100% {
-webkit-transform: translate(1px, -2px) rotate(-1deg);
}
}

img {
-webkit-filter: grayscale(0);
display: inline-block;
-webkit-transition: all .7s ease-in-out;
-moz-transition: all .7s ease-in-out;
-o-transition: all .7s ease-in-out;
transition: all .7s ease-in-out
}

img:hover {
-webkit-filter: grayscale(0)
}

img:hover, img:focus {
-webkit-animation-name: spaceboots;
-webkit-animation-duration: .8s;
-webkit-transform-origin: 50% 50%;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-timing-function: linear
}