Cập nhật ngày 19/03/2023

Lưu ý: Đăng nhập bằng tài khoản root

Ví dụ sau xoá phiên bản PHP 7.1 trên CentOS

yum remove lsphp71*