Cập nhật ngày 10/11/2021

Đây là phần mềm tạo USB Boot cho Ubuntu

sudo apt update
sudo apt install usb-creator-gtk