Cập nhật ngày 19/08/2022

Các lệnh Git có thể hữu ích đối với tôi và bạn!

Cấu hình trước khi dùng

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email "johndoe@example.com"

Xóa Cache

git rm -r -f --cached .

Clone Repo

git clone [repo]

Push từ Repo có sẵn

git add .
# git add [file]

git commit -m "update"

git push
# git push origin [branch]