Cập nhật ngày 14/05/2022
Thêm Darkmode vào Website với Darkmode.js
Thêm Darkmode vào Website với Darkmode.js

Hướng dẫn: Chèn code sau vào footer của Web:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/darkmode-js@1.3.4/lib/darkmode-js.min.js"></script>
<script> const darkmode = new Darkmode({ label: '?' }).showWidget(); darkmode.showWidget(); </script>