Cập nhật ngày 15/03/2024

TCP và UDP đều là hai giao thức cốt lõi nằm ở tầng giao vận (Transport) thuộc giao thức TCP/IP có khả năng gửi tin đến các máy chủ khác trong mạng giao thức Internet.

TCP (Transmission Control Protocol) là gì?

TCP là giao thức hướng kết nối (connection-oriented), có nghĩa là một khi kết nối đã được thiết lập, dữ liệu có thể được truyền theo hai hướng. TCP có các hệ thống tích hợp để kiểm tra lỗi và đảm bảo dữ liệu sẽ được phân phối theo thứ tự được gửi, khiến nó trở thành giao thức hoàn hảo để truyền thông tin như ảnh tĩnh, tệp dữ liệu và trang web.

UDP (User Datagram Protocol) là gì?

UDP là một giao thức Internet không kết nối (connectionless). Trong đó dịch vụ kiểm tra lỗi và khôi phục không bắt buộc. Với UDP, không có chi phí để mở kết nối, duy trì kết nối hoặc ngắt kết nối, dữ liệu liên tục được gửi đến người nhận, cho dù họ có nhận được hay không. 

Sự khác biệt giữa TCP và UDP là gì?

Sự khác biệt chính giữa TCP và UDP là tốc độ, vì TCP tương đối chậm hơn UDP. Nhìn chung, UDP là một giao thức nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn nhiều, tuy nhiên, việc truyền lại các gói dữ liệu bị mất chỉ có thể thực hiện được với TCP. 

Một sự khác biệt đáng chú ý khác giữa TCP và UDP là TCP cung cấp phân phối dữ liệu theo thứ tự từ người dùng đến máy chủ (và ngược lại), trong khi UDP không dành riêng cho truyền thông end-to-end, cũng như không kiểm tra mức độ sẵn sàng của người nhận (yêu cầu ít chi phí hơn và chiếm ít không gian hơn).