Cập nhật ngày 16/06/2024

HestiaCP là bảng quản trị Web mã nguồn mở dành cho VPS, nó rất nhanh, rất nhẹ, rất mượt, hơi nghèo tính năng.

Thông tin

Trang chủ: https://hestiacp.com/

Github: https://github.com/hestiacp/hestiacp

File Manager: https://github.com/ngatngay/hestiacp-file-manager

Trình tạo mã cài đặt: https://hestiacp.com/install.html

Demo

Chuẩn bị trước khi cài đặt

Đọc trước:

https://hestiacp.com/docs/introduction/getting-started.html

  • VPS Ubuntu 20 LTS hoặc Ubuntu 22 LTS (ưu tiên 22 mặc dù tao cài trên 22 bị lỗi)
  • hoặc VPS Debian 10, 11, 12

Thao tác ban đầu:

  • Cài lại VPS.
  • Đợi 30 phút.

Đăng nhập SSH, chạy lệnh:

sudo apt update
sudo apt upgrade

- Đổi mật khẩu nếu cần, lệnh đổi:

passwd

- Chạy lệnh:

sudo reboot

- Đợi 5 phút.

Tiến hành cài đặt

- Đăng nhập SSH.

- Chạy lệnh.

sudo apt update
sudo apt upgrade
apt-get update && apt-get install ca-certificates

wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh

bash hst-install.sh --multiphp yes --named no --exim no --dovecot no --clamav no --spamassassin no

- Làm theo những gì nó bảo.

Cấu hình sau khi cài đặt thành công

phpMyAdmin

Mặc định nó cấm đăng nhập vào phpMyAdmin bằng IP VPS, làm theo code sau để mở.

  • [ip] là IP VPS của bạn
nano /etc/apache2/conf.d/[ip].conf

# Add the following code before both </VirtualHost> closing tags
IncludeOptional /etc/apache2/conf.d/*.inc

# Restart apache2
systemctl restart apache2

# You can also add the following in /etc/apache2.conf instead
IncludeOptional /etc/apache2/conf.d/*.inc
# Fix chmod
chown -R root:www-data /etc/phpmyadmin/
chown -R root:www-data /usr/share/phpmyadmin/tmp/

File Manager

File Manager mặc định của nó rất ngu.

Cấu hình:

vi /usr/local/hestia/web/fm/configuration.php