Cập nhật ngày 12/05/2022

Tải Composer

Vào đây để tải, tải bằng CLI hoặc file .phar đều được

https://getcomposer.org/download/

Di chuyển Composer để sử dụng toàn cầu

Chuyển đến thư mục chứa file Composer đã download, mở Terminal lên nhập

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Cấp quyền

sudo chmod 777 /usr/local/bin/composer